- Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Care 4 Feet

1. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Care 4 Feet en een cliënt waarop Care 4 Feet deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 
2. Inspanningen Care 4 Feet
Care 4 Feet zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Care 4 Feet zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Care 4 Feet melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Care 4 Feet het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Er zal dan een factuur worden gestuurd. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag Care 4 Feet de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.
Care 4 Feet moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.
Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

4. Betaling
Care 4 Feet vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de praktijk of op de site. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen.
                                                                                                
5. Personeel in de praktijk
Care 4 Feet  heeft het recht om zonder vooroverleg met de cliënt bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door medewerkers, indien Care 4 Feet dit voor een goede uitvoering van de behandeling wenselijk oordeelt.
De cliënt zal tot en met één jaar na de laatste behandeling in de praktijk medewerkers van Care 4 Feet niet direct of indirect voor zich laten werken, tenzij daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door Care 4 Feet.

6. Persoonsgegevens & privacy
De cliënt voorziet Care 4 Feet  vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Care 4 Feet aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.
Care 4 Feet  neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem. Care 4 Feet  behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Care 4 Feet  zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

7. Geheimhouding
Care 4 Feet  is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Care 4 Feet  verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 
8. Aansprakelijkheid
Care 4 Feet  is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Care 4 Feet  is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.
Care 4 Feet  is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.

9. Garantie
 

Care 4 Feet  geeft de cliënt twee dagen  garantie op gelnagels. Deze garantie vervalt indien:
•    De cliënt andere producten dan de door Care 4 Feet  geadviseerde heeft gebruikt voor het onderhoud van de nagels.
•    De cliënt de adviezen voor thuisverzorging van de nagels, niet heeft opgevolgd.

10. Beschadiging & diefstal
Care 4 Feet  heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Care 4 Feet  meldt diefstal altijd bij de politie.

11. Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen twee werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Care 4 Feet.
Care 4 Feet  moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Care 4 Feet  de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Care 4 Feet  en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de geschillencommissie.


12. Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Care 4 Feet  het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgaaf van redenen.
 
 

 

 IVM Covid-19 werken wij met de volgende voorzorgsmaatregelen:

- u komt maximaal 5 minuten voor uw afspraak binnen

- houd 1,5 meter afstand

- desinfecteer of was uw handen bij binnenkomst

Annuleer of verzet uw afspraak wanneer :

- er sprake is van hoesten, keelpijn, niezen en/of verkoudheid

- er sprake is van benauwdheid of longontsteking

- er sprake is van koorts

- u korter dan 2 weken geleden in contact bent geweest met iemand die COVID-19 heeft

- u bent korter dan 2 weken geleden genezen bent van COVID-19

- u heeft huisgenoten met deze klachten


Wij zijn vandaag open van 09:00 tot 17:00 uur.


maandag 09:00 - 17:00    
dinsdag 19:00 - 21:00    
woensdag 09:00 - 14:00    
donderdag 09:00 - 15:00    
vrijdag 09:00 - 17:00    
zaterdag gesloten    
zondag gesloten    

Check Google voor onze actuele openingstijden.

In de oneven weken op vrijdag zijn wij open van 9.00 tot 17.00. In de even weken van 9.00 tot 14.00. Tijdens vakanties en feestdagen kunt u het beste Google raadplegen voor de juiste openingstijden.

Routebeschrijving

Rechtstreeks door naar Care 4 Feet ...

Lees meer...  
Care 4 Feet
Zwaluwenburg 21-23
7423 DV DEVENTER

T.  06-20335823
E.  care4feetpedicure@gmail.com

Bij Care 4 Feet kunt u pinnen


Deze site is mogelijk gemaakt door
Pedicure Website